3568- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu


3568
Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
13.06.1989
20194
Kabul Tarihi 01.06.1989

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0001: Amaç

Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, (Serbest Muhasebecilik İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.) , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur. (Cümle 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara (Serbest Muhasebeci İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.) , Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir denir.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0002: Mesleğin konusu

 1. Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:

  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

  2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

  3. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

 2. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:

  (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

  Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0003: Meslek unvanlarının haksız kullanılması

Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından (Serbest Muhasebeci İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.) , serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedirler. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0004: Genel şartlar

Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:

 1. T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 4. (Bent 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 5. Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

(1) 15.12.2011 Tarih ve 28143 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 18.05.2011 Tarih ve E:2008/80 - K:2011/81 Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile birinci fıkrasının değiştirilen (d) bendinde yer alan ... milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, ... ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0005: Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları

 1. Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

  1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak.

  2. (Bent 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) En az üç yıl staj yapmış olmak.

  3. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

   (2.Paragraf 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

  4. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

 2. (Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Madde Metninden Çıkarılmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0006: Staj süresinden sayılan hizmetler

(Madde başlığı ile birlikte 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)

Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır.

Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır.

a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri,

b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,

c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,

d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,

e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,

f) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,

g) Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,

h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,

i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0007: Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır.

Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2 si (Maliye ve Gümrük Bakanlığını İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir.) temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından (Maliye ve Gümrük Bakanı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir.) tarafından seçilir.

Sınav komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0008: Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler

Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvanı altında Türkiye de de yapmalarına (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilebilir.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0008/A: Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk

(Madde 06.04.2018 Tarih ve 30383 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7104 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ile Eklenmiştir)

Maliye Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0009: Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları

Yeminli mali müşavir olabilmek için:

 1. En az 1O yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,

 2. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,

 3. Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak,

Şartları aranır.

Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile(1) ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.(Altı Çizili Cümle 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5687 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir)

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.

(1) (Bu kısımda yer alan hizmet süreleri ibaresi; 26.07.2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5786 Sayılı Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0010: Yeminli mali müşavirlik sınavı

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Yeminli malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır. Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca önerilecek iki aday arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir.

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.

Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav sonuçlarının yargı mercilerine intikal etmesi ve mahkemece bilirkişi incelemesine gerek görülmesi halinde, sınav komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir bilirkişi heyeti tayin edilir.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0011: Yemin

Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler.

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0012: Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk

Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yönetmeliklerle belirlenir.

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin etkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

(Fıkra 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 0013: Meslekle ilgili konularda çalıştırılmayacak olanlar

Meslek mensupları, kişisel veya ortak bürolarında mesleği yasaklananları çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0014: Odalar, nitelikleri ve faaliyet sınırı

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Bu kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler odalarını ifade eder.

(4276 sayılı Kanununun 22 nci maddesiyle değişen ve 20.06.1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0015: Odaların kuruluşu

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır.

Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına Birlikçe karar verilir. Bu karar (Maliye ve Gümrük Bakanlığına İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) bildirilir.

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla (Maliye ve Gümrük Bakanlığına İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar.

Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar.

(4276 sayılı Kanununun 23 üncü maddesiyle değişen ve 20/6/1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Maliye Bakanlığının veya yer Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Mahkemece beşinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kurulu için Oda Genel Kurulu arasından, Birlik Yönetim Kurulu için Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından beş kişi görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sürelerini tamamlarlar.

(Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) bu Kanun uyarınca Oda organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği kararları görevli oda organları aynen yerine yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun mecburi kıldığı Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.

(4276 sayılı Kanununun 23 üncü maddesiyle değişen ve 20/6/1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, ,vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men ararı,yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri oda genel kurulu hakkında uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0016: Odaların gelirleri

Odaların gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Odaya giriş ücreti,
 2. Yıllık üye aidatları,
 3. Yardım ve bağışlar,
 4. (Bent 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0017: Odaların organları

Odaların organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Disiplin Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0018: Oda Genel Kurulunun teşekkülü

Genel Kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0019: Oda Genel Kurulunun görevleri

Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.

 2. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek.

 3. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 4. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

 5. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması Birliğe tekliflerde bulunmak.

 6. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.

 7. Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.

 8. Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.

 9. Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek.

 10. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak.

 11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0020: Oda Genel Kurul toplantısı

Genel Kurul (İbare 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

Genel Kurul toplantısına, odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır. Çağrı toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır.

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0021: Oda Yönetim Kurulunun teşekkülü

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından (İbare 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan, bir muhasip ile oda sekreterini seçer.

Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde Oda, genel kurulu, oda denetçileri veya (Maliye ve Gümrük Bakanı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir.) tarafından olağanüstü toplantıya ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0022: Seçilme yeterliği

(Maddenin başlığıyla birlikte 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5786 Sayılı Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0023: Oda Yönetim Kurulunun görevleri

Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak.

 2. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul getirmek.

 3. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

 4. Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0024: Toplantılar

Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri mektup ile toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olunabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0025: Oda Disiplin Kurulu

Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50 ye kadar olan Odalarda üç, 5O den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur.(1) Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.

Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

(1) (Bu kısımda yer alan kurulur. ibaresi; 26.07.2008 tarih ve 26948 Resmi Gazete de yayımlanan 5786 Sayılı Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0026: Oda Disiplin Kurulunun görevleri

Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

Madde 0027: Oda denetleme kurulu

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler.

Denetleme Kurulu, Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0028: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün Odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur.

Bu Kanunda kullanılan Birlik deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini ifade eder.

Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Birliğin merkezi Ankara dadır.

(4276 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişen ve 18/6/1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli.) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklara uymayan Birlik Sorumlu organları hakkında 15 inci maddenin dördüncü ve müteakip fıkraları hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0029: Birliğin görevleri

Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

 2. Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak.

 3. Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek.

 4. Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek.

 5. Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak.

 6. Milli ve milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak.

 7. (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığınca olarak değiştirilmiştir.) verilecek görevleri yerine getirmek.

 8. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0030: Birliğin gelirleri

Birliğin gelirleri, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar ile birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlardan meydana gelir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0031: Birliğin organları

Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Disiplin Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0032: Birlik Genel Kurulu

Birlik Genel Kurulu Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir. Her oda, üyelerinin yirmibeşte biri oranında temsilci ile aynı oranda yedek temsilci seçer. (Altı Çizili Cümle 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer.

Temsilciler, her odanın olağan genel kurul toplantısında üç yıl(1) için seçilir. Yeniden Seçilmek mümkündür.

(1) (Bu kısımda yer alan iki yıl ibaresi; 06.06.2008 tarih ve 26898 Resmi Gazete de yayımlanan 5786 Sayılı Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0033: Birlik Genel Kurulunun görevleri

Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

 2. Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak.

 3. Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayıcı lüzumlu tedbir ve kararları almak.

 4. Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını tespit etmek.

 5. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 6. Uyulması mecburi mesleki kararları almak.

 7. Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.

 8. Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0034: Birlik Genel Kurul toplantısı

Genel Kurul (İbare 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) üç yılda bir Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca mevcut temsilcilerin beşte birinin yazılı talebi ile Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması mecburidir.

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir.

Genel Kurul, temsilcilerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsilciler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki katip üye seçilir.

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu temsilcilerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan temsilcilerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanlar birlikte imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0035: Birlik Yönetim Kurulu

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla(1) Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu Başkanı en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar(2) arasından seçilir. Başkanın Bulunmadığı hallerde Başkanın tevkil edeceği kişi Başkanlık yapar.

Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağırılır.

(1)(Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, ibaresi 26.07.2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5786 Sayılı Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

(2)(yeminli mali müşavirler ibaresi 26.07.2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5786 Sayılı Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0036: Birlik Yönetim Kurulunun görevleri

Birlik Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

 2. Birlik adına kanunla tanınan yetkiler dairesinde iktisap ve yüklenmelerde bulunmak.

 3. Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

 4. Bütçeyi yapmak ve uygulamak.

 5. (Bent 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak.

 6. Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) tasdikine sunmak.

 7. Bu Kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak.

 8. Mesleki ruhsatları vermek.

 9. Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0037: Toplantılar

Yönetim Kurulu, birlik başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Birlik başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve Üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0038: Birlik Disiplin Kurulu

(Cümle 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali müşavir olması mecburidir. Genel Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.

(3. Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) tasdiki ile kesinleşir. Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ve
YEMİNLİ MALİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Madde 0039: Birlik Denetleme Kurulu

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile madde metninden çıkarılmıştır.)

Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0040: Oda ve birlik organlarının seçim esasları

Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce oda ve birlik seçimleri için üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin, bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar oda ve birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya birliğe gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Dört yüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili oda ile birliğe bildirir.

(11. Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile madde metninden çıkarılmıştır.)

Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek oda ve birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri birlik ve ilgili odaların bütçelerinden karşılanır.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine (1) karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

(1) (Bu kısımda yer alan Devlet memurlarına ibaresi; 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0041: Oda ve birlik organlarının denetimi

(Maliye ve Gümrük Bakanlığı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) oda ve birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini hazırlayacağı yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Odalar, her yıl sonu itibarıyla mevcut üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca talep edilecek bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitelerinde yıl sonuna kadar kalmak üzere yayımlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0042: Odaların ve birliğin yurt dışında temsili

Odaları veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak, (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) iznine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0043: Meslek sırları

Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar.

Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.

Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz.

Yukarıdaki hükümler oda ve birlik personeli hakkında da uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0044: Mesleki geliştirme eğitimi

(Madde başlığı ile birlikte 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)

Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0045: Yasaklar

(Serbest Muhasebeciler İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.), serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

Yeminli mali müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan (Serbest Muhasebecilerin ve İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.) serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.

(Fıkra 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6009 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Hayri ve ilmi kuruluşlar, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği görevleri ile bilirkişilik ve tasfiye memurluğu meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz.

Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; (Serbest Muhasebecilik İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.), serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

(Fıkra 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Meslek mensupları, iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

(Fıkra 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6460 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0046: Ücret

Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin asgari miktarı tarife ile belirlenir.

Tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir.

Her odanın yönetim kurulu, her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere (Serbest Muhasebeciler İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile metinden Çıkarılmıştır.) , serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birliğe gönderir.

Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini de göz önüne almak suretiyle çeşitli odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak (Maliye ve Gümrük Bakanlığına İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) gönderir.

(Maliye ve Gümrük Bakanlığı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) tarifeyi aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik eder. Tarifeler Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yeni tarifenin tasdikine kadar mevcut tarife hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0047: Görevle ilgili suçlar

Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine (1)ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

(1) (Bu kısımda yer alan Devlet memurlarına ibaresi; 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kanunla metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0048: Disiplin cezaları

Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir.

Disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 2. Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

 3. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

 4. Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

 5. Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır.

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahutta bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir.

Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.

Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler.

Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0049: Ceza hükmü

(Madde 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.

(İbare 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) 12/4, 13, 15/4, 41/2, 43/1, 43/2 ve 45 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

12 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırı davranışta bulunan kişi hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0050: Yönetmelikler

Bu Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

 1. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğe ait çalışma usul ve esasları.

 2. 7 nci maddeye göre sınav için teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışma şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer hususlar.

 3. Yeminli mali müşavirlerin tasdik işlerine dair işlemler.

 4. Müracaat usulleri.

 5. Ruhsat verilmesi ve unvanın kullanılması.

 6. Üye kayıt defteri, meslek kütüğü ve meslek sicil numarası.

 7. Üye aidatları.

 8. Taşınmaz mallara sahip olma.

 9. Müşavirlik ve muhasebecilik ücretinin esasları.

 10. Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile bunların bildirim mecburiyeti.

 11. Disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek merci, disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve disiplinle ilgili diğer hususlar.

 12. Oda ve birlik personelinin istihdamı ve özlük hakları ile ilgili hususlar.

 13. Kanunun uygulaması ile ilgili diğer hususlar.

 14. Değerlendirme ve (İbare 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) sınav komisyonlarının çalışma usul ve esasları, bunların kimlerden oluşacağı, nerelerde ve ne zaman çalışmaya başlayacakları ve diğer hususlar.

  a, b, c, j, k, l, m bentlerinde belirtilen yönetmelikler Odalar Birliğince birliğin kurulmasından itibaren bir yıl içinde hazırlanır. (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) uygun görüşü alındıktan sonra Resmi Gazete de yayımlanır.

  (n) bendinde belirtilen yönetmelik en geç altı ay içinde (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) , diğer yönetmelikler Birlikçe, Birliğin kurulmasından itibaren altı ay içinde çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0001:

1 Mart 1989 tarihi itibariyle;

 1. Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlar veya yapmış olanlar,

 2. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak çalışmış olanlar,

  Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde yer alan öğrenim şartı aranmaksızın serbest muhasebeci olmaya hak kazanırlar. Bunlar mali müşavir olarak faaliyette bulunmazlar ve bu unvanı kullanamazlar.

  Serbest muhasebeci olmak isteyenler, daha önceki çalışmalarını, bağlı oldukları vergi dairelerinden veya çalışmış oldukları kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle geçici kurulca uygun görülecek mercie ibraz etmek ve Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

  Kanunun yayımından itibaren maddenin (a) bendinde belirtilenler 6 ay içinde, (b) bendinde belirtilenler ise 5 yıl içinde Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi veya ruhsatı almak için ilgili mercie belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sürelerden sonra müracaat edilmesi halinde bu haktan yararlanılamaz.

  Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi, Birliğin teşkilinden sonra Serbest Muhasebecilik Ruhsatı ile değiştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0002:

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 üncü maddesindeki şartları taşımaları ve hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından lisans seviyesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, sayılan bu bilim dallarından lisansüstü seviyesinde mezun olmaları şartıyla;

 1. Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankaları müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan; bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren en az 3 yıl kamu hizmetinde çalışmış ve kamu hizmetinden ayrılmış olanlar ile hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında en az 3 yıl öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlar,

 2. Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı olmaksızın en az 5 yıl yapanlar veya yapmış olanlar,

 3. Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak en az 5 yıl çalışmış olanlar,

Serbest muhasebeci mali müşavir olmaya hak kazanırlar.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmaya hak kazananlardan (a) ve (b) fıkrasında sayılanlar, ilgili vergi dairelerinden veya ilgili kuruluşlardan alacakları çalışma sürelerini tevsik eden belgeleri Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, (c) fıkrasında sayılanlar ise 5 yıl içerisinde yetkili mercie ibraz etmek zorundadırlar.

Bu maddede yazılı şartları taşıyanlara geçici 4 üncü maddede belirtilen geçici kurul tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi düzenlenmek suretiyle, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanı verilir.

İzin belgesi, Birliğin kurulmasından sonra, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı ile değiştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0003:

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 4 üncü maddesindeki şartları taşımaları ve 5 inci maddesinde belirtilen konularda lisans seviyesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, sayılan bu bilim dallarından lisansüstü seviyesinde mezun olmaları şartıyla;

 1. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş olanlarda, inceleme yetkisi aldıkları tarihten itibaren kamu hizmetlerinde geçen süreleri ile kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra Maliye, Muhasebe ve İşletme konularında geçen çalışma süreleri toplamı 8 yıl olanlar,

 2. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarından birinden profesör unvanı almış olanlar,

 3. En az 12 yıldan beri; Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz olarak sorumlu bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerle ilgili mükelleflerin bilançolarının aktif toplamları yıllık ortalaması 10 milyar lirayı aşmış olanlar,

Yeminli mali müşavir olmaya hak kazanırlar.

Bunlara geçici 4 üncü maddede belirtilen geçici kurul tarafından Yeminli Mali Müşavirlik İzin Belgesi düzenlenmek suretiyle yeminli mali müşavir unvanı verilir. İzin belgesi Birliğin teşkilinden sonra Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı ile değiştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0004:

Odaların ve Birliğin teşkiline kadar bu kuruluşlara verilen görevler (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) oluşturulacak Geçici Kurul tarafından yürütülür.

Geçici Kurul; (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) seçilecek on üyeden oluşur. Kurul üyelerine verilecek huzur hakkı (Maliye ve Gümrük Bakanlığının İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) onayı ile belirlenir.

Geçici Kurul Odaların ve Odalar Birliğinin organlarının teşekkülüne kadar (Maliye ve Gümrük Bakanı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir.) tarafından uygun görülecek il veya bölgelerde en az üç üyeden oluşacak Değerlendirme Komisyonları kurar.

Geçici madde hükümleri gereğince sınavsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olacaklar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girmek isteyenler, kurulacak Değerlendirme Komisyonlarına müracaat ederler. Değerlendirme Komisyonlarının verdiği karar üzerine sınava girmeye hak kazananların sınavları, Odaların ve Odalar Birliğinin kuruluşu tamamlanıncaya kadar (Maliye ve Gümrük Bakanı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanı olarak değiştirilmiştir.) tarafından kurulacak Sınav Komisyonları tarafından yapılır. Sınav Komisyonu, biri (Maliye ve Gümrük Bakanlığı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) temsilcisi, ikisi de üniversite öğretim üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. Birden fazla Sınav Komisyonları kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0005:

Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelere göre hak sahibi olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.B.M.M. Üyesi veya Belediye Başkanı oldukları için bu görevleri nedeniyle ilgili meslek mensubu unvanını alamayanların bu görevlerinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde unvanları verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0006:

İlgili Devletlerce karşılıklılık şartı sağlanıncaya kadar 8 inci madde hükmünden faydalanamayan yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler, bu Kanunun yürürlük tarihini takipeden yılın sonuna kadar işlerine devam edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0007:

Birlik kurulu faaliyete geçinceye kadar bu Kanunun uygulanması ile ilgili giderler (Maliye ve Gümrük Bakanlığı İbaresi 26.07.2008 tarihinde yayımlanan 26948 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.) bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 0008:

Bu Kanunun 22 nci maddesine göre seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinde odaların kurulmasından itibaren 6 yılı için, 5 yıllık kıdem şartı aranmaz.

Geçici Madde 0009:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında sekiz yıllık hizmet süresini dolduranlar ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda en az sekiz yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış olanlar için serbest muhasebeci mali müşavirlik,

b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamış olanlar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanını almış olanlar için yeminli mali müşavirlik,

sınav şartı aranmaz.

(Fıkra 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18.05.2011 Tarih ve E:2008/80 - K:2011/81 Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) (1)

(1) 15.12.2011 Tarih ve 28143 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 18.05.2011 Tarih ve E:2008/80 - K:2011/81 Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile son fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.

Geçici Madde 0010:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

(Fıkra 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18.05.2011 Tarih ve E:2008/80 - K:2011/81 Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) (1)

31/12/2008 tarihine kadar oda ve Birlik organları ile Birlik Genel Kurulu temsilcilikleri için yapılacak seçimlerde; 40 ıncı maddedeki seçim esasları ile 20 nci, 21 inci, 22 nci, 25 inci, 27 nci, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 38 inci ve 39 uncu maddelerde yer alan görev ve seçim süreleri ile yönetim kurulu ve Birlik genel kurulu temsilcisi üye sayılarına ilişkin hükümler yönünden bu Kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanır.

(1) 15.12.2011 Tarih ve 28143 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 18.05.2011 Tarih ve E:2008/80 - K:2011/81 Sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.

Geçici Madde 0011:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Mesleki uyum eğitiminin konuları ve ücreti ile yapılacak özel sınavın usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB tarafından müştereken belirlenir.

Söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabilirler, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanamazlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup, meslek mensuplarına ilişkin düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayrıca, bunların yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretler 46 ncı maddeye göre tespit edilmeye devam edilir.

Bu madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların;

a) Yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilmeleri için 9 uncu maddede belirtilen şartlara,

b) İlgili kanunları uyarınca bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara,

ilave olarak 5 inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları zorunludur.

Geçici Madde 0012:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri ya da yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri ile serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu süreleri, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında bulunanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle ruhsatı iptal edilmiş olanlara, Birliğe başvurmaları halinde yeniden sınava girmelerine gerek kalmaksızın yeminli mali müşavirlik ruhsatı verilir.

Geçici Madde 0013:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimde, her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin altmışta biri oranında Birlik Genel Kurul temsilcisi ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer.

Geçici Madde 0014:

(Madde 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olanlar hakkında, 5 inci maddenin (A) fıkrasının (b) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0051: Yürürlük

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 0052: Yürütme

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.