Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


3568
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(*)

Maliye Bakanlığından

03.01.1990
20391
Dayandığı Kanun 01.06.1989 - 3568

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0001: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeci, (1) serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. (1) Üstü Çizili İbare 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0002: Hukuki dayanak

Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ve Geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0003: Kavramlar

Bu Yönetmelikte geçen:

Kanun : (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Bakan : (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Maliye Bakanını,

Geçici Kurul :Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul u,

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Birlik : (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Meslek Mensubu : (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,

Mesleki Faaliyet : (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,

Serbest Muhasebeci : (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir :Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını,

Yeminli Mali Müşavir :Kanunun 2/B maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını,

Ortaklık Bürosu veya Şirket :Kanunun 45. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı unvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri,

Ruhsat : (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatlarını,

ifade eder. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0004: Meslek unvanı ile yeterlilik ilkesi

Mesleki unvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği kanıtlamış olan meslek mensupları meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadırlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0005: Mesleki eğitim ve bilgi

Mesleki bilgi, mesleki konularda eğitim yapılarak geliştirilir.

Bu eğitim çalışmaları Birlik ve Odalarca yürütülür. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0006: Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık

Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olma şartı mesleğin temelini oluşturur.

Meslek mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür.

Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerim sürdürürken gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0007: Sır saklama

Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.

Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.

Yukarıdaki hükümler Odalar ve Birlik personeli hakkında da uygulanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0008: Sorumluluk

 1. Sosyal Sorumluluk:

  Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.

 2. İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk:

  Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar.

 3. Meslektaşlara karşı sorumluluk:

  Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0009: Bağımsızlık

Meslek mensupları, çalışmalarım kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.

Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

A - Genel Mesleki Standartlar

Madde 0010: Haksız rekabet

Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.

Meslek mensupları, başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler.

Aynı şekilde ücret ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0011: Başvurma ve eklenecek belgeler

Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek başına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde; çalışanlar listesine kayıt olmak üzere işyerlerinin bağlı olduğu ilgili odaya başvururlar.

Başvurma dilekçe ile olur. Başvuru dilekçesi 2 nüsha düzenlenir. Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir, diğer nüsha dosyada saklanır ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. (Örnek 1) de gösterilen şekilde düzenlenmiş bildirim formu.

 2. Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.

 3. Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0012: Dosyanın getirtilmesi

Ruhsat aldığı odadan başka bir odaya başvurulanların dosyası getirtilerek incelenir. Noksan belge varsa tamamlattırılır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0013: Kurulan ortaklık bürosu veya şirketin bildirilmesi

Meslek Mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde;

 1. Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği,

 2. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Şirketlerde; şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili odasınca onaylanmış bir sureti,

 3. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının veya adresinin değişmesi hâlinde, konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili odasınca onaylanmış bir sureti,

Bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu odalara ortaklar tarafından bir ay içinde bir dilekçe ekinde verilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0014: Büro edinme zorunluluğu

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.

Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu'nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.

Ortaklık bürosu veya şirket kurulması hâlinde de işyeri açılması mecburidir. Meslekî faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.

Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür.

İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0015: Tabela asılması

(Madde Başlığı ve Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Tabela asılması halinde;

a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

d) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması zorunludur. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

B - Başvurma Usul ve Esasları

Madde 0016: Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensuplarına, bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli hâlinde yeni kimlik belgesi verilir ve eskisi iptal edilir.

Meslek unvanından başka nüfus cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır ve odalara dağıtılır.

İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar, kimlik belgelerini iptal edilmek üzere odaya teslim eder. 0015. Tabela asılması

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

C - Çalışma Konuları

Madde 0017: Serbest muhasebecilerin çalışma konuları

(Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

C - Çalışma Konuları

Madde 0018: Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma konuları

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma konulan şunlardır:

 1. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, malî tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak.

 2. Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerim yapmak,

 3. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak.

 4. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapmak.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

C - Çalışma Konuları

Madde 0019: Yeminli mali müşavirlerin çalışma konuları

Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Konular şunlardır:

 1. Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak,

 2. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak.

 3. Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartların» uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek,

 4. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapmak.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0020: Bildirim mecburiyeti

(Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işleri bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler.

Serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza altına almak zorundadırlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0021: Hukuki sorumluluk

Meslek mensupları verdikler hizmet sırasında Vergi Usul Kanununda yer alan iştirak, teşvik ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0022: İşyerlerinde çalıştırılabilecek kişiler

Meslek mensupları; yalnız mesleki faaliyetlerini yapabilmek için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler. Yetkili mercilerce bu mesleği yapmaları yasaklananları, yanlarında çalıştıramazlar.(Cümle 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Çalıştırılacak kişilerde öncelik, ruhsatlı meslek mensubu veya stajyer meslek mensubunundur. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0023: İş kabulü

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensubu, gerek duyması hâlinde, kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra işi kabul eder.

Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir.

İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

(4. Fıkra 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler.

İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0024: Sözleşme yapılması

Taraflar, mesleki konularda yapılacak isler için sözleşme yapabilirler.

Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.

 1. Defter tutmak,

 2. Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,

 3. İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benerlerini düzenlemek,

 4. Yeminli Mali Mücavirlerin tasdik işlemleri.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0025: Sözleşmede bulunması gereken asgari bilgiler

Sözleşmelerde en az aşağıdaki yazılı hususlara yer verilir;

 1. Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,

 2. Yapılacak işlerin amacı, kapsamı,

 3. Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,

 4. Ücret tutarı ve ödeme şekli,

 5. Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0026: Sözleşmenin feshi

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir.

Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.

Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesihde meslek mensubunun haklı gerekçesidir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0027: Defter ve belgelerin saklanması ve iadesi

Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0028: Dosya düzeni

Meslek mensupları işlerini yaptığı gerçek ve tüzel kişiler için düzenli dosya tutmak zorundadırlar. Bu dosyalarda çalışma kağıtları, yazışmalar ve diğer lüzumlu bilgileri kapsayan belgeler saklanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0029: Meslek mensuplarının yapabileceği işler ve unvanların kullanılması

Kanunun 2 nci maddesindeki mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları yapabilirler.

Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetkili olmayanlar, meslek mensuplarının çalışma konularına giren işleri yapamazlar.

Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından meslek unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0030: Ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunma

Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler.

Bu taktirde;

 1. Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.

 2. Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.

 3. Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.

 4. Şirket veya ortaklık bürosu, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.

 5. Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmeleri gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamazlar.

 6. Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

 7. Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.

 8. Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında yabancı isim ve unvanlar kullanılmaz. Kanunun 8 inci madde hükmü saklıdır.

ı. (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında bağımsız denetim ibaresini kullanabilirler.

i. (Bent 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0031: Görevle ilgili suçlar

Çalışan meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet Memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0032: Başka odaya nakil

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslekî faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Meslekî faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgâh değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

İşyeri ve ikametgâh değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve tarihi, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0033: İnceleme ve nakil talebinin kabulü

(Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Başvurulan oda yönetim kurulu, nakil başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü hâlinde meslek mensubunu odaya kayıt eder. Kayıt günü, Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu odaya bildirilir. Eski oda, bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca nakil gittiği odaya bildirilir.

Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca bildirilir.

Başvurulan oda yönetim kurulu nakil talebinin odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0034: Nakil talebinin reddi

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Nakil talebinin, başvurulan odaca reddi hâlinde, meslek mensubu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir.

Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar. Birliğin vereceği karar nihaidir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0035: Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren haller

(1. Cümle 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Aşağıdaki hâllerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu kararıyla silinir.

 1. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Meslek mensubunun, meslekî faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmiş olması,

 2. Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması,

 3. Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,

 4. Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,

 5. Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

(Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Meslekî şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği hâlde tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi hâlinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla çalışanlar listesinin şirketler bölümünden silinir. Üye olmanın hukukî yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0036: Çalışanlar listesinden silme kararı(**)

(1. Fıkra 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Meslek mensubu kendi talebi doğrultusunda alınan çalışanlar listesinden silme kararı dışındaki kararlara karşı kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itirazda bulunabilir. Birlik, bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar. Birliğin kararına karşı itiraz mercii Bakandır. İtiraz süresi, Birlik kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gündür. Bakanın vereceği karar nihaidir.

Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir, ancak, karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Şu kadar ki; oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

(**) Çalışanlar listesinden silinme Şeklinde ki madde başlığı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

D - Bildirim Mecburiyeti

Madde 0037: Çalışanlar listesine yeniden yazılma

(Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu, ilgili belgelerle birlikte başvurması halinde oda yönetim kurulu kararı ile listeye yeniden yazılır. Karar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

E - Yeminli Mali Müşavirlere İlişkin Hükümler

Madde 0038: Tasdike ilişkin usul ve esaslar

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

E - Yeminli Mali Müşavirlere İlişkin Hükümler

Madde 0039: Tasdik edemeyeceği işler

Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve (1) serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. (1) Üstü Çizili İbare 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

E - Yeminli Mali Müşavirlere İlişkin Hükümler

Madde 0040: Yeminli mali müşavirlik mührünün şekil ve temini

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Yeminli malî müşavirler tasdik işlerinde mühür kullanırlar. Mühürler çalışma izni olan yeminli malî müşavirlere Birlik tarafından verilir. Mühürler içiçe iki daireden müteşekkil olup; en üste T.C. rumuzu, ay ve yıldız ile 1923 tarihini ve Yeminli Malî Müşavir ibaresini ve mühür numarasını taşır.

Meslekten ayrılanlar veya herhangi bir nedenle yeminli malî müşavir sıfatını kaybedenler, mühürlerini ayrılma veya yapılacak tebligat tarihinden itibaren on gün içinde Birliğe iade etmek zorundadırlar.

Vefat hâlinde, aynı yükümlülük yasal mirasçıları tarafından yerine getirilir. Bu takdirde iade süresi, yapılacak tebligat tarihinden itibaren bir aydır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

E - Yeminli Mali Müşavirlere İlişkin Hükümler

Madde 0041: Sorumluluk

Yeminli mali müşavirler, ilgili Kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlere göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Yeminli mali mücavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda açıkça belirtirler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0042: Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller

Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan hallerden sayılır.

 1. Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,

 2. Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak,

 3. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) İlgili mevzuat gereğince meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek.

 4. Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak.

 5. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Meslekî etik ve meslekî bağımsızlık kurallarını ihlal etmek.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0043: Ticari faaliyette bulunamama

Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0044: Hizmet akdi ve çalışamama

Serbest muhasebeciler, (1) serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar. (1) Üstü Çizili İbare 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0045: Reklam yasağı

Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar.

(Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer yazışma kâğıtlarına; meslek unvanlarını, akademik unvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adreslerini, internet adresi ile elektronik posta adresini yazmaları reklam sayılmaz.

Meslek mensupları, unvanlarım kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler.Yayıncılık yapamazlar.

Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket kuruluşlarında görev yapan diğer meslek mensuplarının öz geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür bastırabilirler. Bu broşürlerde evvelce veya halen iş yaptıkları müşteriler açıklanamaz.

Kendileri veya mesleki ortaklık veyahut şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta eleman arama ilanı verebilirler.

İş ilişkisinde bulunduğu firmalar adına bu ilanları veremezler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0046: En az ücretin altında iş kabul edememe

Meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık alacakları ücretin en az miktarının tespitine dair usul ve esaslar ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Bu miktarın altında iş kabulü yasak olup, bunun üzerindeki ücret, meslek mensubu ile iş sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

F - Yasak Haller ve İstisnalar

Madde 0047: Meslekle bağdaşan işler

Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan islerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.

 1. Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak,

 2. Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak,

 3. Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,

 4. Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,

 5. Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,

 6. Seminer ve konferanslara katılmak,

 7. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0048: Denetimin tanımı

Muhasebe; kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerinin rakamsal kayıtlarını düzenler, bu bilgileri faaliyetler ve sonuçları ile ilgililere doğru ve açık şekilde iletir.

Denetim ise; bu bilgilerin ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak ekonomik olayların gerçek mahiyetinin kayıtlarda yer alıp almadığım tarafsız olarak kanıtları ile araştırarak sonuçlandıran ve onaylayan sistematik çalışmadır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0049: Denetimin amacı

Firma, kurum ve kuruluşların sahip ve ortaklarına, alacaklıları ile kredi kuruluşlarına, işçi ile işveren kuruluşlarına, Devletin ekonomik ve idari birimleri ile ayrıca vergi idaresine bunların mali tablolarında yer alan kayıtların gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0050: Denetim faaliyetleri

Kurum ve kuruluşların ilgililere sundukları bilgilerin gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğu tarafsız meslek mensubunca;

 1. Kurum ve kuruluşların varlıklarının kurum ve kuruluşların yararına kullanılıp kullanılmadığının,

 2. Varlıkların adet ve değer olarak kayıtlarda gösterilip gösterilmediğinin,

 3. Varlıkların ilgili mevzuat ve muhasebe prensiplerine uygun ve doğru olarak değerlendirilip, değerlendirilmediğinin,

 4. Varlıklara giren ve çıkan değerlerin kayıtlarda tam ve doğru olarak yer alıp almadığının,

 5. İsletmenin borç ve alacaklarındaki artış ve azalışların tam ve doğru olarak gösterilip gösterilmediğinin,

 6. Kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetleri sonucu varlık artış ve azalışlarının kayıtlar ile mali tablolarda tam ve doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığının,

 7. Mali tabloların ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun düzenlenip düzenlenmediğinin,

 8. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Malî tablolara dayalı vergi beyannameleri ile diğer beyanname ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının denetim standartlarına göre,

tespiti ile gerçekleşir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0051: Denetim sözleşmesi

(Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Firma, kurum ve kuruluşların serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlere yaptıracakları denetim, yazılı sözleşme ile belirlenir. Bu sözleşmenin yapıldığı tarih ile sözleşmede yer alan ve Birlikçe lüzum görülen hususlar, bağlı oldukları odalara bilgi formu ile bir ay içinde bildirilir.

Yeminli mali müşavirlerce sözleşmelerde denetimin tasdik işlemine bağlı olup olmadığı denetime başlamadan önce tespit edilir ve her husus sözleşmede açık olarak belirtilir.

Sözleşmede en az aşağıdaki hususların gösterilmesi mecburidir.

Sözleşmeyi yapan ilgililer,

Denetimin kapsamı,

Hazırlanacak tablolar,

Hesaplanan insan/saat,

Denetimin yapılacağı yerler,

Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem,

Varsa önceki dönem denetim yapan meslek mensubu,

Denetimin başlama ve bitiş tarihleri,

Raporun teslim edileceği tarih,

Denetimde görev alacak elemanlar,

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0052: Denetim öncesi saptanacak hususlar

Meslek mensupları, uzmanlık deneyimlerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, teklif edilen işi kabul edip etmemekte serbesttirler. Bunun için denetlenecek kurum ve kuruluş hakkında araştırma yaparak aşağıdaki bilgilerden yararlanırlar.

 1. Genel bilgi;

  aa) Şirketin unvanı,
  bb) Hissedarlar ve hisse nispetleri,
  cc) Faaliyet konusu,
  dd) İşyerlerinin adresleri,
  ee) Özetlenmiş mali bilgiler (Bir önceki yıl)

  ff) Organizasyon şeması,

  • Sermaye
   İhtiyatlar
   Vergi öncesi kar
   Cirolar

 2. Personel Durumu;

  aa) Ödeme metodu,
  bb) Yan ödemeler,
  cc) Personel sayısı ve dağılımı


 3. Muhasebe departmanı;

  aa) Çalışan muhasebe personel sayısı,
  bb) Muhasebe organizasyon şeması,
  cc) İdari ve muhasebe prosedürleri,
  dd) Hesap planı,
  ee) Muhasebe uygulama araçlarının tespiti (elle yazım veya bilgisayar),
  ff) Yönetime verilen raporlar,
  gg) İç kontrol organizasyonunun durumu,

 4. Satışlar:

  aa) Satış cirosunun mamullere göre dağılımı,
  bb) Satış ve tahsil metodları, cc) Satış sözleşmeleri ile ihracat dosyalarının düzeni,
  dd) Ortalama müşteri sayısı,
  ee) Kendi grubuna dahil şirketlere satışlar,

 5. Satın alma;

  aa) Yıllık satın almanın parasal değeri,
  bb) Satıcıların adet olarak miktarı,
  cc) Satın alma departmanının çalışma usulü,
  dd) İthalat dosyalarının düzeni,
  ee) Kendi grubuna dahil şirketlerden satın almalar,

 6. Envanter;

  aa) Envanter sayımı metodu,
  bb) Fiziki sayımın süresi,
  cc) Fiziki sayımın denetimi,

 7. Üretim faaliyetlerinin muhteviyatı,

 8. Maliyet sisteminin saptanması

 9. Sabit kıymetlerin durumu,

  aa) Yıllara göre dağılımı,
  bb) Değer kayıpları,
  cc) Sayımların kontrolü,

 10. Şirket borç ve alacaklarının durumu,

 11. Vergi idaresi ve diğer resmi kuruluşlarla ilişkileri.

 12. Son iki yıl bilanço ve kar/zarar tablolarının fotokopileri,

 13. Özel bilgiler.

Meslek mensupları yukarıda belirtilen bilgilerin ışığında denetim ücretini, denetimin kapsamı ve planlanmasını tespit ederler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0053: Denetimin planlaması

52 nci maddede belirlenen hususlar bu değerlendirmede dikkate alınarak planlama yapılır. Denetimin zaman sürecini denetimde görevlendirilecek eleman sayısını ve iş bölümünü iç kontrol organizasyonundan yararlanıp yararlanılmayacağını, denetimde ağırlık verilecek hususları içeren yazılı bir denetleme programı yetkili meslek mensubu tarafından hazırlanır ve çalışma dosyası açılarak denetime başlanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0054: Denetim kontrolü

Meslek mensupları denetimin her safhasında planlama ve kontrolü etkin ve yeterli şekilde yerine getirmelidirler. Denetim faaliyetinde görev alan elemanların çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetim amacına uygun bitirilmesi, denetim sorumluluğunu üstlenen meslek mensubunun görevidir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0055: Bilgi ve belgelerin toplanması

Meslek mensubu kurum ve kuruluşların mali tablolarında yer alan; varlık, kaynak, gelir ve giderlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları yerine getirmelidir.

 1. Muhasebe denetimi;

  aa) Muhasebede kayıt ve matematiksel hataların tespiti,

  bb) Muhasebe hesaplarında hata ve hilelerin tespiti,

  cc) Muhasebe hesaplarına intikal etmeyen kayıt dışı işlemlerin tespiti,

  dd) Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile mevzuata uygunluğunun tespiti,

  ee) Muhasebe yöntem ve politikalarının geçmiş yıllar ile mukayesesi ve değişikliklerin nedeninin araştırılması.

 2. Bilanço denetimi;

  aa) Aktif ve pasif hesapların denetimi,

  bb) Dönem içi mizanlar ile hesapların bilançoya doğru yansıtılıp yansıtılmadığının kontrolü,

  cc) Bilanço gününden önce meydana gelen ve sonradan tespit edilen işlemlere ait kayıtların kontrolü,

  dd) Envanter işlemlerinin yapılması ve kontrolü,

  ee) Kapanış kayıtlarının kontrolü,

 3. Gelir tablosunun denetimi;

  aa)Hasılat ve maliyet hesapları ile randıman ve firelerin kontrolü,

  bb) Gelirlerle bu gelirlerin elde edilmesinde yapılan giderlerin karşılaştırılması,

  cc) Gelir ve gider hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü.

 4. Vergi denetimi;

  aa) Muhasebe belgelerinin mevzuata uygunluğu,

  bb) Muhasebe defterleri ve kayıtlarının mevzuata uygunluğu,

  cc) Muhasebe kayıtlarına geçmeyen işlemlerin ve belgelerin tesbiti, dd) Aktif ve pasif hesapların değerlemelerinin mevzuata uygunluğu,

  ee) Alış, satış, dış ticaret, gelir ve giderlerde hata ve hilelerin tespiti,

  ff) Vergi matrahının doğruluğunun tespiti,

  gg) Vergi beyannamelerinin (yıllık, münferit ve özel) mevzuata uygunluğunun tespiti.

 5. Tabloların mali analizleri,

 6. Bilançoların muhasebe kayıtları uygunluğunun kontrolü,

 7. Bilanço kalemlerinin standart şekle uygunluğunun kontrolü.

 8. Dönem sonuçlarının yıllık beyannameye intikalinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.

Kurum ve kuruluşlarca istenilecek denetim hizmetlerinde yukarıda belirtilen denetim ilkelerinden, ilgili olanları uygulanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0056: Denetim çalışma kağıtları ve çalışma dosyası

Meslek mensubu, denetimini düzenli bir kayıt sistemi içinde yapmalıdır. Bu kayıt düzeni, çalışma kağıtları ve bunları toplayan çalışma dosyası ile yerine getirilir.

Çalışma kağıtları; meslek mensuplarının denetleme yöntem ve teknikleri ile toplanan kanıt ve değerlendirmeleri sonucu ulaşılan kanaati ihtiva eden kağıtlar olup uygulamada kullanılması mecburidir. Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin yaptığı tasdik işlemi ile ilgili denetimlerde, resmi defterler ile gerekli görülen belge ve kayıtlar tarih ve imza atılarak mühürlenir.

Çalışma kağıtlarının formu en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartı ile; meslek mensubunca serbestçe düzenlenebilir.

 1. Denetlenen müşteri, denetimin dönemi, hazırlandığı tarih, hazırlayan meslek mensubunun adı ile sorumlu meslek mensubunun imzası yer almalıdır.

 2. İleride denetim faaliyeti araştırıldığında; meslek mensubunun savunmasını temin edecek şekilde, yapılan denetim çalışmalarının tüm safhalarını ve sorumluluk safhalarını göstermelidir. Bir yılı kapsayan denetimlerde denetimin en az her ay yapılması ve çalışma kağıtlarının aylık denetim faaliyetlerini göstermesi zorunludur.

 3. Hesapların tetkikinde kullanılan özel işaretlerin açıklanması, hesap teyitleri, meslek mensubunun iç kontrol sisteminden yararlanıp yararlanmadığı veya düşünceleri açıkça gösterilmelidir.

 4. Denetim programına göre denetimi yapılan hususlar ile aksayan denetim faaliyeti konulan nedenleri ile belirtilmelidir.

Çalışma kağıtları çalışma dosyası içinde on yıl süre ile yetkililerin isteği ile ibraz edilmek üzere saklanmalıdır.

Çalışma dosyası: Çalışma kağıtlarının, doğruluk testlerinin, yazışmaların, denetlenen kuruluşa ait mukavelelerin, talimatların, yönetim karar suretleri gibi meslek mensubunun denetlenen kurum ve kuruluştan ibrazını istediği belgelerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan denetim dosyasıdır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0057: Kanunsuz işlemleri bildirim yükümlülüğü

Meslek mensupları; mesleki sorumluluğunun bilincinde, denetim faaliyeti sırasında mevzuat hükümlerine aykırı hatalı ve hileli işlemleri tespit ettikleri takdirde, müşterilerine hata ve hilelerin düzeltilmesini teklif ederler. Bu teklife rağmen, hata ve hilelerin düzeltilmemesi halinde durum Yönetmeliğin 59. maddesinin (C) bendinde belirtilen olumsuz raporla ilgili mali mercilere aksettirilir. Adli yargıya, intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0058: Denetim raporu

Denetim Raporu;

 1. Genel bilgi bölümü; ilgililerin belirtildiği,

 2. Denetim kapsam bölümü; dönemi belirtilen mali tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,

 3. Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü, denetiminin sonucunda meslek mensubunda oluşan kanaatinin belirtildiği,

 4. Rapor tarihi bölümü; denetimin bittiği tarihin gösterildiği,

 5. Meslek mensubunun imzası; sözleşmeyi imzalayan denetimin sorumluluğunu yüklenen meslek mensubu tarafından raporun imzalandığı,

bölümlerini içerir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0059: Denetim raporu çeşitleri

Denetim raporları meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre;

 1. Olumlu rapor; denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü ihtiva eden raporudur.

 2. Şartlı denetim raporu; meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar ile denetlenmesini istediği halleri ihtiva eden rapordur.

 3. Olumsuz rapor; meslek mensubunun, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatına varması sonucu düzenlediği rapordur.
(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Madde 0060: Denetleme raporu ile ilgili diğer hususlar

Serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenen raporlar ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda ilgili mevzuata uygundur ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur. Bu ibare ancak yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva eden raporda kullanılır.

Tasdik işlemine bağlı olsun olmasın denetim raporlarının denetiminden sorumlu meslek mensubunca bizzat imzalanması esastır. İmzaları yanında meslek unvanı, bağlı olduğu oda ve oda sicil kayıt numarası belirtilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve Ödevleri

Madde 0061: Haklar

Ruhsat almış olan meslek mensupları bağımlı veya meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları, yada mesleki faaliyette bulunmadıkları hallerde;

 1. Meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarında mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez.

 2. Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde;

  aa) Odalar ve birliğin faaliyetlerine katılırlar,

  bb) Üyelikten doğan haklarım kullanırlar.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve Ödevleri

Madde 0062: Ödevler

Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde unvanlarım ve tasdik yetkilerini kullanamazlar. (Cümle 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Oda ve Birliğe karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve Ödevleri

Madde 0063: Ruhsat alan meslek mensuplarının meslek kütüğünden silinmesi

Ruhsat alan meslek mensupları aşağıdaki hallerde meslek kütüğünden silinir.

 1. Bu Yönetmeliğin 35. maddesinin b, c, d ve e bentlerinde yazılı hallere göre meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesi,

 2. Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi,

 3. Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

 4. Ölümü,

 5. Diğer sebepler,

Yeniden müracaat edenlerden istenecek belgeler kaydın silinme nedenleri dikkate alınarak ilgili odaca belirlenir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0064: Tebliğlerle uygulama birliğini sağlamak

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî konularla ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında, meslek mensupları arasında uygulama birliğini sağlamak için Birlik tebliğler çıkarmak suretiyle düzenlemeler yapabilir. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0065:

Kanunun 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan işleri, meslek mensubu unvanım kazanmaksızın birden fazla müessese veya kuruluşta yapanların faaliyetleri, Kanunun 3 üncü maddesinde hükme bağlanan meslek unvanlarının haksız kullanılması sayılır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0001:

Çalışmaları Maliye Bakanlığı dışındaki Bakanlık, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bağımsız denetleme kuruluşları ve denetçiler 30.06.1990 tarihine kadar Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde mesleki faaliyetlerine devam edebilirler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0002:

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar; serbest muhasebeci ve serbest mali müşavir gibi çeşitli sıfatlarla Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen mesleki faaliyetlerde bulunan kişiler Geçici Kurul dan izin almadıkça; kuruluşlar ise Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaklık bürosu veya şirket olarak çalışmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmadıkça 01.01.1990 tarihinden itibaren hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0003:

Birlik kurulup, Yönetmeliği yayınlanıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0004:

( Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette bulunan şirketlerden daha önce ortaklık yapısındaki değişiklikleri bildirmeyenler, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde değişikliğin yapıldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslını bir dilekçe ekinde bağlı oldukları odalara vermek zorundadırlar.

Meslek mensupları, bu Yönetmelikle yapılan düzenlemelere, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarını uygun hale getirmek zorundadırlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0005:

( Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Meslek mensupları halen kullanmakta oldukları tabelaları bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 15 inci maddeye uygun hale getirmekle yükümlüdürler. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0006:

( Madde 22.05.2015 tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile bitirenler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen işleri yaparlar ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabi olurlar. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0066: Yürürlük

Geçici Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0067: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı (1) yürütür.

(1) Maliye ve Gümrük Bakanı İbaresi 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle Maliye Bakanı olarak değişmiştir.

(*) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Şeklinde ki yönetmelik adı 22.05.2015 Tarih ve 29363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.