3568 Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği


3568
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Maliye Bakanlığından

21.02.1990
20440

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0001: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0002: Hukuki dayanak

Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0003: Kavramlar

Bu Yönetmelikte geçen:

Kanun : 3568 sayılı (...) (2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nu,

Bakan : (Tanım 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Maliye Bakanı nı,

Geçici Kurul :Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul u,

Oda : Yeminli Mali Müşavirler Odası nı,

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ni, (TÜRMOB) (1)

Meslek Mensubu : Yeminli Mali Müşaviri,

Mesleki Faaliyet : Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,

Yeminli Mali Müşavir :Kanunun 2/B ve 12 nci maddelerindeki işleri yapan meslek mensubunu,

Ortaklık Bürosu veya Şirket :Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı unvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri,

Ruhsat : (Tanım 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını,

ifade eder.

(1) (17.09.2007 Tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Birlik tanımının sonuna (TÜRMOB) ibaresi eklenmiştir.)

(2) (25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Kanun tanımı içerisindeki Serbest Muhasebecilik, ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0004: Odanın amacı

Odanın başlıca amaçları şunlardır:

 1. Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak.

 2. Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.

 3. Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak.

 4. Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0005: Odanın kuruluşu

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır.

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığı na (1) bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

(1) ( Maliye ve Gümrük Bakanlığı na ibaresi 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı na olarak Değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0006: Oda organları

Oda organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Disiplin Kurulu.
 4. Denetleme Kurulu.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0007: Oda genel kurulunun teşekkülü

Genel Kurul, Odanın en yüksek organı olup Odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0008: Oda genel kurulunun görevleri

Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.

 2. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek.

 3. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 4. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

 5. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak.

 6. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.

 7. Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.

 8. Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek.

 9. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak.

 10. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0009: Oda genel kurul toplantısı

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Oda Yönelim Kurul Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

Genel Kurul toplantısına, Odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır.

Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oda Yönetim Kurul Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0010: Oda yönetim kurulunun teşekkülü

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer.

Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde, Oda genel kurulu, Oda denetçileri veya Maliye Bakanı(1) tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır.

(1) ( Maliye ve Gümrük Bakanı ibaresi 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanı olarak Değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0011: Seçilme Yeterliği

(Madde, Başlığı ile Birlikte 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0012: Oda yönetim kurulunun görevleri

Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak.

 2. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

 3. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinden her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurul Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

 4. Üyelerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumalı Kanun ve çeşitli mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 5. Kanun, tüzük, yönetmelikler ve Oda Genel Kurul kararlarına göre Oda işlerini yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 6. Oda görevlilerinin atanmasını, işten ayırma ve el çektirmelerini, terfi ve cezalandırılmasını yapmak.

 7. Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülen meslek mensupları hakkında disiplin soruşturması açılması için olayı Disiplin Kuruluna sevk etmek ve Disiplin Kurulunca alınan kararları uygulamak.

 8. Hakem ve Bilirkişi listelerini hazırlamak ve bu listeleri istendiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek.

 9. Oda iç Yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

 10. Odanın kayıt ücreti ve yılık aidat tarifesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Birliğe göndermek.

 11. Her yıl yeminli mali müşavirlerin yapacakları ii ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösterir bir tarife önerisini Birliğe göndermek.

 12. Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürütmek, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak.

 13. İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla talimatlar ile imza yetkisine sahip olanları gösterir imza sirkülerleri hazırlamak ve ilgili kuruluş ve mercilere göndermek.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0013: Yönetim kurulu başkanının görevleri

Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Odayı hukuki bakımdan temsil etmek.

 2. Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik ile diğer yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

 3. Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek.

 4. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek.

 5. Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak.

 6. Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek.

 7. Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0014: Yönetim kurulu toplantıları

Yönetim Kurulu, normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

(Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, eşleri ve kendileri ile ilgili işlerin görüşülmesine ve soruşturmasına katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu üyeleri teyitli e-posta, teyitli faks veya(1) mektup ile toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu karan ile istifa etmiş sayılır.

Bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Birliğe itiraz olunabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz.

İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim kurulu takdir eder.

Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi, Oda Sekreteri Başkana danışarak hazırlar.

Gündemler, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler.

Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir.

Müzakeresi biten bir mesele hakkında önerileri Başkan oya koyar. Başkan ve Başkan vekilleri seçimleri dışında, oylama işaret oyu ile yapılır.

Yönetim Kurulu herhangi bir konuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan karalar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Kararlar Oda Sekreterince incelenip, parafe edildikten sonra Kurulun aynı oturumunda veya bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur, imzalanan kararlar düzenli bir şekilde korunur.

Alınana karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır.

Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurul, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz.

(1) (17.09.2007 Tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile beşinci fıkrasında yer alan mektup ibaresinden önce gelmek üzere teyitli e-posta, teyitli faks veya ibaresi eklenmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0015: Bütçe

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur. Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma ihtiyacı doğduğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.

Genel Kurulca kabul edilen bütçe izleyen yılın Ocak(1) ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve Ocak(1) ayının birinci günü yürürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12 si esas alınarak ve 1-2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre yürütülür.

(1) (25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile ikinci fıkrasında yer alan Haziran ibaresi izleyen yılın Ocak şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan Haziran ibaresi Ocak şeklinde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0016: Odanın gelirleri

(Madde 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Odaya giriş (kayıt) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

b) Yıllık üye aidatları: (Bent 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur.

1) Maktu yıllık aidat: (Bent 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Memur maaşı taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

2) Nispi yıllık aidat: (Bent 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyelerinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1 ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların ödeme zamanları ile konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.

c) Yardım ve bağışlar: Odaya ihtiyari olarak bağış yardımda bulunulabilir.

d) (Bent 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler;

1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin % 4'ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık ödentiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

4) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri.

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0017: Harcamalar

Oda bütçesinden her türlü harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile Oda Sekreterinin, Oda Sekreterinin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzalarıyla yapılır.

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar sarfiyat, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla Oda Sekreteri tarafından re sen yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0018: Huzur hakkı

(Madde 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Oda bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için huzur hakkı verilir.

Huzur hakkı miktarları hazırlanan bütçelerde(1) Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

(1) (25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile ikinci fıkrasında yer alan her yıl ibaresi hazırlanan bütçelerde şeklinde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0019: Oda disiplin kurulu

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan odalarda üç, üye sayısı 50'den fazla olan odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa, yerlerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur, Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0020: Oda disiplin kurulunun görevleri

Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0021: Oda denetleme kurulu

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan seçerler.

Denetleme Kurulu; Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Denetleme Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa yerlerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0022: Oda organlarının seçim esasları

(1) Oda organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağı­daki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda se­çimleri için üyeleri belirleyen liste, üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(3) Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri be­lirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Oda ve Birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

(5) Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

(6) Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ay­rıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(8) Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

(9) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyelikleri ile Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için asil ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri grup listesine eklenerek divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek bir birleşik oy pusulası, üst birlik delegeleri için ayrı bir oy pusulası oluşturulur.

(10) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek birleşik oy pusulası şeklinde hazırlanır ve pusulanın ilgili sütununda grupların veya bağımsız adayların kurullara ilişkin asil ve yedek üyeliklerine aday olanlara alt alta sıralanmak suretiyle yer verilir. Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulaları çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya TÜRMOB'un verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

(11) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre, grup isimlerinin altında yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin isimleri belirtilecek şekilde yan yana sıralanır. Var ise bağımsız adaylar, pusulanın en son bölümüne yerleştirilir. Bağımsızların sıralaması çekilecek kuraya göre belirlenir.

(12) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

(13) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek üyelerden en çok oy alanlar getirilir.

(14) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Üyeler, oda veya Birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

(15) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

(16) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. itiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda ile Birliğe bildirir.

(17) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) (11. Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(18) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Hakim, seçim sonuçlarım etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Oda ve Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

(19) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer Seçim giderleri Birlik, ve ilgili odaların bütçelerinden karşılanır.

(20) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine(1) karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

(21) (Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 6 Yeni Fıkra Eklenmiş ve diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

(1) (25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile ondördüncü fıkrasında yer alan devlet memurlarına ibaresi kamu görevlilerine şeklinde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0023: Odaların yurtdışında temsili

Odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak ve Maliye Bakanlığı nın(1), iznine tabidir. (1) (Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın ibaresi 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı'nın olarak Değişmiştir)

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya İlişkin Esaslar

Madde 0024: Oda nitelikleri ve faaliyet sınırı

(1) Oda, Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

(2) (Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

(3) Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar.

(4) (Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığı'nın veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

(5) Mahkemece altıncı maddede yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazıl usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kurulu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından, beş kişi görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sürelerim tamamlarlar.

(6) Maliye Bakanlığı nın(1) bu Kanun uyarınca Oda organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği kararları görevli Oda organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun mecburi kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

(7) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

(8) Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.

(9) (Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesine veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(10) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Oda Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.

(1) (Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın ibaresi 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı'nın olarak Değişmiştir)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0025: Oda hizmetlerinin yürütülmesi

Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak İç Yönetmelikle belirlenen birimler tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0026: Oda sekreterinin görevleri ve yetkileri

Oda işlerini yürütmekle Oda Sekreteri görevlidir. Ancak, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel idare Müdürü atanabilir. Oda Sekreteri görev ve yetkilerim Genel İdare Müdürüne devredebilir.

Oda Sekreteri, Oda personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkiler şunlardır:

 1. Yönetim Kurul kararlarını uygulamak.

 2. Odanın işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

 3. Oda personelinin; atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak.

 4. Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 5. Odanın bütçe taslağını oda saymanı ile birlikte(1) hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

 6. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak.

 7. Yayın organları ve basınla ilişkileri düzenlemek.

 8. Yönetim Kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak.

 9. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re sen imzaya yetkilidir. (1) (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile hazırlamak ibaresinden önce gelmek üzere oda saymanı ile birlikte ibaresi eklenmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0026/A : Oda saymanının görev ve yetkileri

( Madde 27.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Oda saymanın görevleri şunlardır:

a) Odanın bütçe taslağını oda sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Odanın muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

d) (Bent 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Dönem sonu mali tablolarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak finansal tabloları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0027: Genel idare müdürünün nitelikleri

Genel İdare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve benzeri Fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

 3. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek.

 4. (Bent 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Kamu haklarından yoksun bulunmamak

 5. (Bent 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0028: Müşavirler

Müşavirler Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs elemanlardır.

Hangi konular için müşavir çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şartlar Yönetim Kurulunca belli edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0029: Personel disiplin cezaları

Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin. Odanın yetkili makamlarının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0030: Müdürler

Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla müdürlükler oluşturulabilir. Bu müdürlüklerin çalışma usul ve esasları ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Odanın İç Yönetimi

Madde 0031: Defterler

(Madde 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve oda saymanının gözetiminde, düzenlenir ve saklanır.

Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda da tutulması mümkündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0032: Mesleğin konusu

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 1. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

 2. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik değerleme, derecelendirme(1) ve benzeri işleri yapmak.

 3. Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek.

 4. İlgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı(2) ve diğer resmi mercilerce verilecek görevleri yapmak.

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

(1) (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile bilirkişilik ibaresinden sonra gelmek üzere değerleme, derecelendirme ibareleri eklenmiştir.)

(2) (Maliye ve Gümrük Bakanlığı ibaresi 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı olarak Değişmiştir)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0033: Meslek unvanlarının haksız kullanılması

Kanunen kullanılmaya yetkisi olmayanlar tarafından yeminli mali müşavir unvanının veya bu unvan veya kavrama karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

Oda, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonucu, Odaya ve ilgililere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0034: Üyelik

Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır.

Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir. (Son Cümle 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Oda üyeliğinden istifa edenler, Birliğe iade edilmek üzere ruhsatlarını ve varsa mühürlerini odaya teslim etmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0035: Yemin

Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Oda dan alacakları bir belge ile ilgili Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak Kanunda gösterilen şekilde yemin ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0036: Yasaklar

Meslek mensupları çalışmalarında Kanunun 43,44,45 ve 46 ncı maddelerinde ve (...) (1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen yasaklara uymak zorundadırlar. (1) 04.08.2015 Tarih ve 29435 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile Serbest Muhasebeci, ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0037: Mesleki faaliyet için başvurma

Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek başına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde; çalışanlar listesine kayıtlı olmak üzere Odaya başvururlar.

Başvurma dilekçe ile olur. Başvurma dilekçesi 2 nüsha düzenlenir.

Kayıt ve tarih numarasına havi nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada saklanır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

 1. İlgili Yönetmelikte düzenlenmiş bildirim formu.

 2. Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular İçin Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.

 3. Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0038: Ortaklık bürosu veya şirketin bildirilmesi

Meslek Mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde;

 1. Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği;

 2. Şirketlerde; şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin bir örneği, bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu Odaya ortaklar tarafından bir ay içinde bir dilekçe ekinde verilir veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği(1)

 3. (Bend 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının ve adresinin değişmesi halinde, konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği,
(1) (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile (b) bendinin sonuna veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği ibaresi eklenmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0039: Büro edinme zorunluluğu

Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda bilgisinde işyeri açmak zorundadır.

Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin Odasına kaydolurlar.

İşyerini ve ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerim bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0040: Tabela asılması

(Madde Başlığı ve Madde 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Tabela asılması halinde;

a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

ç) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0041: Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

(Madde Başlığı ve Madde 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensuplarına bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve eskisi iptal edilir. Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır. İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0042: Müşterilerin odaya bildirimi

(Madde 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0043: İşin reddi halinde meslek mensubunun belirlenmesi

(1) (Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiş diğer Fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir) Meslek mensubu gerekli gördüğü takdirde kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri de yaptıktan sonra işi kabul eder.

(2) Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilir. Red kararları meslek mensubunca iş sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili Odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

(4) (Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0044: Odalararası nakil

(Madde 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgah değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

İşyeri ve ikametgah değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. Adres değişikliğinin Odaya bildirilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0045: İnceleme ve nakil talebinin kabulü

Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu Odaya kayıt eder. Kayıt günü Birliğe(1) ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski Odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca nakil gittiği odaya(1) bildirilir.

Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır. (1) (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Geçici Kurul'a (Birliğe) ibaresi Birliğe olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan ayrıca ibaresinden sonra gelmek üzere nakil gittiği odaya ibaresi eklenmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0046: Nakil talebinin reddi

Nakil talebinin başvurulan Odaca reddi halinde, nakil isteğinde bulunan meslek mensubu bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde Birliğe(1) itiraz edebilir.

(Fıkra 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar. Birliğin vereceği karar kesindir. (1) (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Geçici Kurul'a (Birliğe) ibaresi Birliğe olarak değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0047: Meslek üye kütüğü, çalışanlar listesi ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydolma ve silinme

(Madde 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması.

b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması.

c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması.

d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması.

e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

f) Mesleki faaliyetine son verdiğinin odaca tespit ve tevsik edilmiş olması.

Yukarıdaki (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu odada kayıtlı en son adresine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir. İtiraz oda kanalıyla yapılır. İtiraz üzerine Birlikçe alınan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde, tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla şirketler sicilinden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0048: Hizmet sözleşmesi

Meslek mensupları ile müşteriler arasında mesleki konularda yapılacak sözleşmelerle ilgili tip sözleşmeler odalar tarafından bastırılır ve çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarına ihtiyaçları ölçüsünde dağıtılır.

Tip sözleşmelerde, en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

 1. Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

 2. Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı (Ücret tespiti soru belgesinde yer alan hususlar da göz önüne alınarak verilecek hizmetler ayrıntılı olarak belirtilir.)

 3. Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri (Sorumluluk ve yükümlülükler. Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklerde düzenlenmiş hususlara ve ilkelere aykırı olarak değiştirilmez. Sorumluluk ve yükümlülükleri etkileyecek uyan ve öneriler yazılı yapılır. Sorumluluk ve yükümlülükler maddede ayrı ayrı hukuki sonuçları da belirtilerek düzenlenir.)

 4. Ücretin tutarı ve ödeme şekli (Ücretin ödenmesi, Çeşitli durumlara göre ücret tutarının ne kadar olduğunu, işle ilgili giderlerin nasıl karşılanacağı hususları düzenlenir.). (Cümle 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Sözleşme ücretinin rakamla ve yazıyla belirtilmesi zorunludur.

 5. Yapılan denetim sözleşmesi ise denetim kapsamı, hazırlanacak tablolar, başlama ve bitiş tarihleri, raporun verileceği tarih vb. diğer hususlar dikkate alınır. Sorumluluk ve yükümlülükler ayrıntılı olarak belirtilir.

 6. Sözleşmenin yeri, süresi ve tarihi.

Odalar, tip sözleşmelerin hazırlanmasında, o ilde bulunan ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve kefalet kooperatiflerinin tip sözleşme konusundaki görüşlerini de alır. Ücret tespit soru belgesi, tip sözleşmenin ekini oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0049: Ücret

Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin asgari miktarı tarife ile belirlenir.

Tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket, disiplin cezasını gerektirir.

Her Oda yönetim kurulu, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birliğe(1) gönderir. (1) (04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Geçici Kurul'a (Birliğe) ibaresi Birliğe olarak değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0050: Görevle ilgili suçlar

Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine(1) ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. (1) (04.08.2015 tarih ve 29435sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Devlet Memurlarına ibaresi kamu görevlilerine şeklinde değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0051: Disiplin cezaları

Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiili hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir.

Disiplin Cezaları Şunlardır:

 1. Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 2. Kınama: meslek mensubunun görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

 3. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı katmak şartıyla altı aydan az bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

 4. Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirlerin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

 5. Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır.

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut da bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca(1) ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali mücavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip, bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatım kaldırma cezası verilir.

Mükellefle birlikte kasden vergi ziyanına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.

Üç yıllık bir dönem içinde iki veya defa fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Disiplin Kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler.

Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır. (1) (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ibaresi 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Maliye Bakanlığınca olarak Değişmiştir)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Ek Madde 0001: Yönerge düzenleme

( Madde 27.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

a) Oda birimlerinin oluşumu ile bu birimlerce yürütülecek iş ve işlemler.

b) Oda personelinin niteliği, işe alınmaları, görev ve sorumlulukları, ücret ve sair hakları, çalışma koşulları, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara ilişkin usul ve esaslar.

c) Oda tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar.

d) Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ön incelemenin usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü.

e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı, usul ve esasları.

f) Meslek mensupları ile mükellefler arasındaki çeşitli uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esasları.

Odalar, gerekli gördükleri sair hususları da yönergelerle düzenleyebilirler.

Yukarıda belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayına sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Ek Madde 0002: Oda kurulmasında yönetim kuruluna seçilecek üyeler

( Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir. )

Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde odaların kurulmasından itibaren 6 yıl için 3 yıllık kıdem şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Geçici Madde 0001:

Birlik kurulup, Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Geçici Madde 0002:

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0052: Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Mensuplarına İlişkin Esaslar

Madde 0053: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerim Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.