SMMM ve YMM Odaları İle Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik


3568
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Maliye Bakanlığından

24.11.1994
22121
Dayandığı Kanun 01.06.1989 - 3568

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0001: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0002: Hukuki dayanak

Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0003: Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : (Tanım 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Denetim Elemanı : (Tanım 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Vergi Müfettişini,

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Organlar : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Genel Kurul, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan kuruluşlar,

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatları veya İzin Belgeleri,

anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0004: Denetimin amacı

Denetimin amacı, oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarım sağlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0005: Denetimi yapacaklar

(Madde 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi Bakanlık Makamının Onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0006: Denetim raporları

(Madde 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, inceleme sonucunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına; suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun bir örneğini ise il Cumhuriyet savcılığına gönderirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0007: Denetimin zamanı

Bakanlık, oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda topluca veya iller itibariyle yaptırabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0008: Birlik ve odaların yükümlülüğü

Birlik ve odalar, bu Yönetmelik çerçevesinde denetimle görevlendirilecek elemanların isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0009: Denetim ve inceleme konuları

Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağıdaki konuları kapsar:

  1. Ruhsat işlemleri.

  2. Sınavlara ilişkin işlemler.

  3. Disiplin cezalarına ilişkin işlemler.

  4. Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler.

  5. Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler.

  6. Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler.

  7. Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları.

  8. Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dışında kalan diğer işlemleri.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0010: Ruhsat işlemlerinin denetimi

Ruhsat verilmesine ilişkin işlemler denetim elemanlarınca incelenir. İncelemede Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsat verildiği sonucuna ulaşıldığı takdirde, bu şekilde ruhsat verilen meslek mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporunda belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, gereği yapılmak üzere rapor. Birlik ve odalara gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0011: Sınavlara ilişkin işlemlerin denetimi

Denetim elemanları, Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Birlik bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile Staj Değerlendirme Sınavlarının ilgili Sınav Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılanların Kanunda aranılan şartları taşıyıp taşımadığını ve sınavla ilgili diğer işlem ve belgeleri inceler.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0012: Disiplin cezalarına ilişkin işlemlerin denetimi

Denetimlerde, disiplin cezalarıyla ilgili olarak Birlik ve odaların Kanun ve Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uyup uymadıkları incelenir.

(Fıkra 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) İnceleme sonucunda, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları denetim raporunda belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda rapor gereği yapılmak üzere, Birlik ve odalara gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0013: Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemlerin denetimi

Birlik ve odaların gelirlerinin, Kanunun 16 ve 30 uncu maddelerinde sayılan gelir kaynaklarına uygun olup olmadığı, gelirlerin kayıtlara doğru intikal ettirilip ettirilmediği ve nakdi varlıkların Birlik ve odaların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0014: Giderlere ilişkin işlemlerin denetimi

Gider ve harcamaların denetiminde, yapılan harcamalara ait gider belgelerinin doğru olarak defter kayıtlarına aktarılıp aktarılmadığı ve ilgili mevzuata göre geçerli belgelerden olup olmadığı; harcamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Birlik ve oda bütçelerine uygun bulunup bulunmadığı ve Kanunun amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, harcamalarda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı ve harcamalarla ilgili diğer hususlar incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0015: Defter ve belgelere ilişkin işlemlerin denetimi

Birlik ve odalarda, Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde sayılan defterlerin tutulup tutulmadığı ve kayıtların ilgili belgelere uygun olup olmadığı denetim elemanları tarafından incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0016: Birlik ve odaların organlarının kanunun 14 ve 43 üncü maddeleri yönünden denetimi

Bu denetimde, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı, odalar ve Birlik personelinin Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan meslek sırları ile ilgili hükümleri yerine getirip getirmediği incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0017: Diğer işlemlerin denetimi

Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki envanterinin kaydı envantere uygun olup olmadığı, Birlik ve odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılanlar için Kanunun 42 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından izin alınıp alınmadığı ve gerekli görülecek diğer hususlar da inceleme konusu yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Odaların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 0018: Sürekli bilgi verme

Birlik tarafından ruhsat verilmesi uygun görülen meslek mensuplarının isim, adres, sicil numaraları ve unvanları ile Birlik disiplin kurulu kararlarının birer örneği her ay sonu; Birlik ve büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan odaların genel kurul tutanakları, faaliyet raporları, denetleme kurulu raporları ve bütçelerinin birer örneği ile Birlik ve oda organlarına seçilenlerin listesi unvanlarıyla birlikte genel kurul toplantılarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderilir.

Birlik ve odalar yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Bakanlıkça istenilen gerekli bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Madde 0019: Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Madde 0020: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.